Dự án: Cụm 6 ô lồng HDPE (4×8)m tại Hòn Chuối, Kiên Giang