Dự án: Cụm ô lồng HDPE (5×10)m tại Núi Thành, Quảng Nam