Dự án: Lồng tròn HDPE đường kính 12m tại Núi Thành, Quảng Nam