Dự án: Cụm 4 ô lồng HDPE (5×5)m tại Tuy Hòa, Phú Yên