Tin tức công ty

hội thảo trực tuyến

Hội thảo XTĐT nông nghiệp công nghệ cao Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư trong nước năm 2021 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-SNN ngày 12 tháng 11 năm 2021 …